Jump to Navigation

Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України затвердила Методику проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації

Дата публікації: 
27 Березень 2018

23 березня 2018 року Координаційна рада з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України розглянула та рекомендувала щодо внесення до Реєстру методик проведення судових експертиз «Методику проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації», розроблену Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр).

У Вступі Методики, зокрема, відзначається наступне.

Сучасний розвиток України позначився проведенням системних реформ, пов’язаних насамперед із поглибленням процесів євроінтеграції та реалізацією судової реформи в 2014–2017 роках. Так, Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами–членами, з іншої сторони, від 16 вересня 2014 року, після її остаточної ратифікації Нідерландами, з 1 вересня 2017 року вступила в дію. Майже п’ята частина цієї Угоди присвячена захисту інтелектуальної власності (Глава 9). Із них статті 193–200 присвячені торгівельним маркам, процедурам їх реєстрації, правам, пов’язаним із торгівельною маркою, використанню торговельних марок тощо.

Одночасно з цим в Україні в червні 2016 року розпочалася судова реформа, результатами якої стало внесення змін до Конституції України і прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також формування на конкурсній основі нового суддівського корпусу Верховного Суду. У 2017 році також започатковано аналогічний конкурс щодо відбору суддів до складу Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Зазначені та інші обставини дають змогу стверджувати про актуальність і перспективність розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в Україні. Особливо в частині експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації.

Наукові розробки одного з фундаторів і першого директора Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) П.П. Крайнєва (1952–2014 рр.) та інших відомих українських і зарубіжних учених у сфері судової експертизи сформували гідну теоретико-методологічну основу для дослідження проблем теорії та практики проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації.

Окремо слід сказати про системну науково-дослідну діяльність Центру щодо засобів індивідуалізації. Це насамперед звіти про НДР, що виконувалися за внутрішнім планом Центру – «Методика проведення експертного дослідження знаків для товарів і послуг «загальний підхід» (керівник НДР – Н.М. Ковальова), «Методичні рекомендації проведення експертних досліджень у справах, пов’язаних із визнанням, знаків добре відомих в Україні» (керівник НДР – А.Г. Атаманчук), «Дослідження, пов’язані із зазначеннями походження товару» (керівник НДР – І.Б. Байдошвілі). Відповідні напрацювання отримали своє продовження та розвиток у науково-дослідній роботі Центру «Методика проведення досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації» (держ. реєстр. № 0113U000471), здійснюваній науковим колективом (А.Г. Атаманчук, О.Б. Бутнік-Сіверський, Л.С. Глоба, О.В. Голікова, С.Л. Гуля, Н.В. Кісіль, Г.Є. Кривоножко, Т.М. Ткачук) під керівництвом І.В. Стародубова в 2013–2015 роках. 

Разом із тим цілісної та завершеної методики проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації в Україні досі не було. Це спричинює надання судовими експертами різних висновків з приводу одних і тих самих питань, а також неоднозначність розгляду подібних справ судами. Тому, запропонована увазі фахівців Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації, вбачається важливим чинником щодо зміцнення методологічного та методичного потенціалу судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

У цій Методиці наведено теоретичні висновки й положення, необхідні для проведення судово-експертних досліджень, пов'язаних з різними засобами індивідуалізації товарів, послуг та учасників цивільного обороту (знаками для товарів і послуг, зазначеннями походження товарів, комерційними (фірмовими) найменуваннями та іншими позначеннями). Класифіковано та детально розглянуто ознаки, що застосовуються для характеристики усіх різновидів засобів індивідуалізації. Розглянуто та охарактеризовано основні принципи, якими має керуватися судовий експерт при вирішенні питань, пов'язаних із дослідженнями об’єктів промислової власності. Поетапно викладено послідовність відповідного експертного дослідження, визначено сутність і зміст його основних стадій.

Основою для розробки цієї Методики є підходи визначення схожості засобів індивідуалізації, викладені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, Методичних рекомендаціях з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, регламентах проведення експертизи в процесі набуття прав на торговельні марки в державах–учасницях Європейського Союзу, Великій Британії, Сполучених Штатах Америки, Швейцарії та інших країнах.

Методика проведення експертних досліджень, пов’язаних із засобами індивідуалізації, є службовим твором, рекомендованим для використання експертами, атестованими за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» при проведенні експертних досліджень різних засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, їх товарів і послуг.

Центр планує провести у 2018-2019 рр. низки науково-комунікативних заходів, присвячених проблемам теорії та практики судової експертизи за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» за участі судових експертів, суддів, адвокатів, патентних повірених, науковців, представників громадськості.Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.