Jump to Navigation

НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності запрошує до публікації в спеціальному випуску журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», присвяченому Дню судового експерта

Дата публікації: 
15 Травень 2020

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), спільно з партнерами, здійснює підготовку чергового 3(9) випуску наукового електронного видання «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління». У зв’язку з відзначенням 04 липня Дня судового експерта, Редколегія журналу прийняла рішення про формування спеціального випуску, присвяченого проблемам теорії, історії, методології та практики судової експертизи в Україні та за кордоном.
Вихід видання Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 3(9) запланований до кінця червня поточного року. Запрошуємо до наукової співпраці!

Просимо досвідчених і починаючих науковців і судових експертів надати до 01 червня 2020 року наукові статті із зазначеної проблематики до Редколегії журналу. Контактна особа Редколегії: заступник голови, канд. наук. з держ. управл. Жукова Ірина Віталіївна. мейл.: irina_pravo@ukr.net.   
Звертаємо увагу, що загальні збори трудового колективу Центру прийняли рішення про безоплатну публікацію статей наукових працівників і судових експертів НДУСЕ Мін’юсту. Вимоги до публікацій наводяться нижче.
Довідково:
Трудовим колективом Центру в 2018 році засновано журнал «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», що видається за наукової підтримки багаторічних партнерів Центру Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП) і Всеукраїнської асоціації докторів наук з державного управління. Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643 (додаток 4), електронному науковому журналу «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління» присвоєно категорію «Б» у галузях юридичних наук та державного управління. Згадане наукове видання висвітлює актуальні питання судової експертизи і криміналістики, публічного і приватного права, а також державного управління та місцевого самоврядування та видається 6 разів на рік.
Загальні збори трудового колективу Центру прийняли рішення про безоплатну публікацію статей наукових працівників і судових експертів НДУСЕ Мін’юсту. Вимоги до публікацій наводяться

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАУКОВОМУ ВИДАННІ
«ЕКСПЕРТ: ПАРАДИГМИ ЮРИДИЧНИХ НАУК ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукової статті Міністерства освіти і науки України та науково-метричної бази даних «Scopus» вона, в обов’язковому порядку, проходить процедуру попереднього розгляду, яка включає: процедуру рецензування і перевірку на дотримання правил академічної доброчесності та редакційно-видавничої етики.
Для опублікування статті автору необхідно подати на електронну адресу irina_pravo@ukr.net такі супровідні матеріали:
1. Стаття.
2. Заява.
3. Відомості про автора і співавторів.
4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).
Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог до розміщення не приймаються.
Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.
Обов’язковою умовою для публікації статті у збірнику є вказівка, кожним автором, в Відомостях про авторів, персональних номерів в системі ORCID (https:// orcid.org/register).
Назва файлу з електронною версією статті повинно обов’язково містити прізвище та ім’я автора.
Підготовка наукової статті
Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів з метою статті, які раніше не публікувалася в інших виданнях і не розглядалися редакційними колегіями інших видавництв.
Вимоги до оформлення статті:
–  у лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК (напівжирним);
–  прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює або навчається автор (співавтори) нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним, заголовних) анотація обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 14 кегль);
–  текст статті повинен бути структурований відповідно до Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05 / 1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», де зазначено, що до опублікування у фахових виданнях приймаються тільки наукові статті, які мають такі обов’язкові елементи (виділяються в тексті напівжирним);
–  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
–  аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
–  формулювання мети статті (постановка завдання);
–  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
–  висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
–  список використаних джерел;
–  References (транслітерація) оформляється відповідно до стандарту АРА.
Технічні вимоги до матеріалів публікації:
текст статті повинен бути набраний на комп’ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: зліва – 3 см, праворуч – 1,5 см, зверху та знизу – 2 см.
Не допускається використання в матеріалах сканованих або сфотографованих схем, малюнків, таблиць і т.д.
Оформлення списку літератури:
1.  Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;
2.  Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ГОСТ 7.1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання »;
3.  Список літератури англійською мовою повинен бути оформлений за міжнародними бібліографічним стандартом APA (http://www.bibme.org/citation-guide/apa/).
Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки при наявності повного пакету документів і повних авторських даних. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки і авторську стилістику. Позиція редакції може не збігатися з думкою індивідуального автора, висловлених у статті. Середній час очікування публікації (з дня подання до дня публікації) – в середньому 1-2 місяці (в залежності від сезонного навантаження).Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.