Jump to Navigation

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Дата публікації: 
10 Жовтень 2016

ПОЛОЖЕННЯ 

про Вчену раду Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності
Міністерства юстиції України

1. Вчена рада Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою, науково-технічною і науково-організаційною діяльністю Центру, який виконує консультативно-дорадчі функції.

2. У своїй роботі Вчена рада керується Конституцією України, Законом України «Про судову експертизу», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5, Статутом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центру) та цим Положенням.

3. Положення про Вчену раду схвалюється Вченою радою Центру й затверджується наказом директора Центру.

4. Діяльність Вченої ради ґрунтується на принципах верховенства права, демократизму, патріотизму, транспарентності, законності, колегіальності, безперервності та ефективності діяльності.

5. Відповідно до статутних завдань і функцій Центру, Вчена рада на своїх засіданнях розглядає та ухвалює відповідні рішення стосовно наступних питань :
 

 • визначення стратегії розвитку Центру та перспективних напрямів науково-дослідної, методичної, науково-експертної, оціночної та міжнародної діяльності Центру;

 • організації виконання Конституції та законів України, інших актів чинного законодавства із питань, віднесених до сфери діяльності Центру;

 • розгляду та визначення основних напрямів економічного й соціального розвитку Центру;

 • розгляду та затвердження методик судових експертиз і науково-методичних розробок Центру для використання спеціальних знань у діяльності судів, правоохоронних органів, суб’єктів господарської діяльності та інших суб’єктів;

 • затвердження поточних (щорічних) тематичних та календарних планів науково-дослідних робіт Центру;

 • проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт, які проводяться Центром;

 • розгляду та затвердження апробацій і впровадження в експертну практику результатів науково-дослідних робіт, розроблених у судово-експертних установах;

 • розгляду та ухвалення рецензій висновків судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту та судових експертів, що не є працівниками науково-дослідних установ судових експертиз Мін’юсту;

 • обговорення та схвалення планів підготовки фахівців у сфері судової експертизи і підвищення кваліфікації судових експертів і наукових працівників Центру;

 • здійснення методологічного та науково-методичного забезпечення ЕКК Центру;

 • затвердження результатів атестації наукових працівників і результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників Центру;

 • рекомендації до друку планових та позапланових наукових, науково-дослідних та науково-освітніх видань Центру, інших видань, поданих на розгляд Вченої ради;

 • висування наукових праць працівників Центру для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

 • присвоєння працівникам Центру вчених звань доцента, професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

 • затвердження річних звітів про виконання календарного плану науково-дослідних робіт та науково-організаційну діяльність Центру;

 • створення комісій Вченої ради;

 • удосконалення та розвитку структури Центру;

 • заслуховування та затвердження щорічних, квартальних і інших звітів лабораторій Центру щодо наукової, методичної, судово-експертної та іншої діяльності;

 • організації контролю виконання основних завдань і функцій, покладених на Центр;

 • затвердження символіки Центру;

 • інших питань, які узгоджуються зі статутною діяльністю Центру.

 
6. Склад Вченої ради формується відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про Центр. Гранична чисельність Вченої ради становить 9 осіб.

6.1. До складу Вченої ради за посадою входять: директор Центру, заступник (заступники) директора Центру, вчений секретар Центру, головний бухгалтер Центру.

6.2. До складу Вченої ради входять також виборні представники, які представляють наукових працівників і судових експертів Центру. Виборні представники Вченої ради обираються (дообираються) таємним голосуванням колективу наукових працівників і судових експертів Центру. Перевага при висуванні кандидатів у члени Вченої ради надається працівникам Центру, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, або досвід наукової роботи і опубліковані наукові праці.

6.3. Обрання нового складу Вченої ради здійснюється на загальних зборах трудового колективу Центру. Загальні збори трудового колективу Центру проводяться під головуванням директора Центру. На загальних зборах трудового колективу Центру затверджується регламент їх проведення, порядок висунення та обговорення кандидатур і формування лічильної комісії для обрання членів нового складу Вченої ради.

6.4. Член Вченої ради може бути виведений зі складу Вченої ради рішенням Вченої ради за грубе порушення цього Положення, два пропуски засідань протягом поточного року без поважних причин та відкликаний на вимогу 2/3 членів колективу, який висунув його до складу Вченої ради.

6.5. Вчену раду очолює її голова, який обирається таємним голосуванням, з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, або досвід науково-організаційної роботи не менше 3 років на строк діяльності Вченої ради.

6.6. Заступник голови і секретар Вченої ради обираються (до обираються) таємним голосуванням, з числа членів Вченої ради, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради 

6.7. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується наказом директора Центру на 5 років. За потреби склад Вченої ради може змінюватися в порядку передбаченому пп. 6.1 і 6.2 цього Положення за ініціативи загальних зборів трудового колективу, 2/3 членів Вченої ради, директора Центру.

6.8. До складу Вченої ради, з правом дорадчого голосу, можуть запрошуватися інші працівники Центру, працівники інших наукових установ України та інших країн, що працюють у сферах, пов’язаних зі статутною діяльністю Центру, представники Міністерства юстиції України, інших державних органів та установ.

7. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться у міру потреби і відповідно до затвердженого Вченою радою плану її роботи, але не рідше ніж 4 рази на рік.

7.1. Засідання Вченої ради правочинне, якщо в ньому беруть участь понад половини її членів, а з питань обрання на посади наукових працівників і присвоєння вчених звань – не менше від 2/3 її складу.

7.2. Засідання Вченої ради веде голова Вченої ради. У разі його відсутності – заступник голови Вченої ради, а у разі відсутності голови і заступника голови Вченої ради – секретар Вченої ради.

7.3. Для розв'язання невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови або 2/3 членів Вченої ради.

7.4. Члени Вченої ради беруть участь у засіданнях особисто.

7.5. Голова Вченої ради:

 • планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань;

 • вносить до порядку денного засідання Вченої ради питання, які вимагають оперативного розгляду (позапланові питання);

 • представляє Вчену раду у зносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, закладами та фізичними особами.

 
7.6. На посаду вченого секретаря Вченої ради обирається особа, що має науковий ступінь та/або вчене звання, або досвід наукової роботи і опубліковані наукові праці.
Вчений секретар Вченої ради знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні голови Вченої ради. У разі відсутності вченого секретаря Вченої ради наказом директора Центру його обов'язки покладаються на члена Вченої ради.

7.7. Вчений секретар Вченої ради у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Центру, цим Положенням та виконує такі функціональні обов'язки:

 • організовує підготовку і проведення засідань, формує план роботи та порядок денний засідань Вченої ради і представляє їх на затвердження голові Вченої ради;

 • реєструє осіб, присутніх на засіданні (членів Вченої ради і запрошених) і надає голові інформацію про кворум;

 • веде підрахунок голосів членів Вченої ради, що беруть участь у відкритому голосуванні при ухваленні конкретного рішення;

 • організовує (за потреби) аудіозапис засідань Вченої ради;

 • забезпечує проведення засідань Вченої ради, доопрацьовує та візує її рішення;

 • вносить на розгляд Вченої ради узгоджені пропозиції щодо кандидатур на присвоєння вчених звань, забезпечує підготовку та оформлення необхідних документів, атестаційних справ, направлення їх до центральних органів виконавчої влади, що забезпечують впровадження державної політики у визначеній сфері діяльності;

 • готує у межах своєї компетенції пропозиції до проектів положень, рекомендацій щодо організаційної, навчально-методичної, наукової та науково-експертної й оціночної діяльності роботи Центру;

 • підписує і візує документи в межах своєї компетенції;

 • готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;

 • виконує інші завдання голови Вченої ради.

 
7.8. Для забезпечення оперативної діяльності роботи Вченої ради з числа її членів, а також шляхом залучення працівників на громадських засадах, можуть формуватися постійні та тимчасові комісії Вченої ради. Головування в таких комісіях можуть здійснювати – голова, заступник голови, секретар Вченої ради.
 
8. Вчена рада повноважна ухвалювати рішення при наявності на засіданні не менше 2/3 її складу.
 
8.1. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів, присутніх на засіданні, а в разі потреби – таємним голосуванням.
 
8.2. Рішення Вченої ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Вченої ради, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.
 
8.3. Таємне голосування проводиться з питань, які визначені даним Положенням та іншими нормативними документами. Перед проведенням процедури таємного голосування обирається лічильна комісія в кількості непарного числа членів Вченої ради (зазвичай 3 особи).
 
8.4. Для проведення таємного голосування оголошується перерва, під час якої лічильна комісія забезпечує його проведення. Підрахунок голосів ведеться усіма членами лічильної комісії, результати голосування заносяться в протокол. Протоколи лічильної комісії про результати таємного голосування підписуються всіма членами лічильної комісії та затверджуються членами Вченої ради відкритим голосуванням. Після завершення голосування всі бюлетені опечатуються лічильною комісією і підлягають зберіганню протягом трьох років.
 
8.5. Обраним шляхом таємного голосування вважається кандидат, який набрав 3/4 голосів членів Вченої ради присутніх на засіданні.
 
9. Рішення та протоколи засідань Вченої ради набувають чинності після їх підписання головою Вченої ради або головуючим при розгляді цього питання (якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію) та секретарем Вченої ради.
 
10. Рішення Вченої ради розпорядчого характеру вводяться в дію наказами директора Центру.
 
11. Виконання рішень Вченої ради покладається, як правило, на керівників структурних підрозділів Центру.
 
12. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на директора, заступника директора і вченого секретаря Центру відповідно до їх функціональних обов’язків.
Суб’єкт контролю за виконанням рішень Вченої ради визначається у самому рішенні. 
 Головне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.