Jump to Navigation

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей, виступів і повідомлень учасників II «Крайнєвських читань»

Дата публікації: 
9 Листопад 2018

З метою своєчасного формування якісного наукового видання, а саме Матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»), що відбудеться 20 грудня 2018 року на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, просимо учасників цього заходу дотримуватись наступних вимог.
 
1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді, виступи і повідомлення українською та/або англійською, польською мовами.
 

Зміст матеріалів наукових доповідей і повідомлень має відповідати предмету II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд.
 

2. Рекомендована структура тез доповідей, виступів і повідомлень:
- назва тез;
- прізвище та ім’я автора (повністю), посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактні дані автора;
- прізвище та ім’я, науковий ступень, вчене звання та контактні дані наукового керівника (для аспірантів і магістрів);
- вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано дослідження даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена наукова доповідь чи виступ);
- постановка завдання (формулювання цілей наукової доповіді чи виступу);
- результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів);
- висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у відповідному науковому напрямку;
- використані джерела подаються в кінці матеріалів доповіді або виступу в порядку їх використання.
 

Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302:2015, чинним з 1 липня 2016 року.
 

3. Технічні вимоги до оформлення до тез доповідей і повідомлень.
Тези доповідей і повідомлень мають бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14, інтервал – 1,5.
Посилання на використані джерела (за їх потреби) подаються безпосередньо в матеріалах доповіді чи виступу у квадратних дужках, із зазначенням порядкового номера джерела, під яким воно внесене до списку літератури, та через кому - конкретної сторінки. Кількість посилань не повинна бути надмірною – як правило, не більше 1-2 посилань.
 
 
Обсяг тез доповідей судових експертів, патентних повірених, суддів, кандидатів і докторів наук – до 15 сторінок; аспірантів і докторантів – до 10 сторінок; повідомлень магістрів і студентів – до 5 стор.
 

4. Електронний варіант матеріалів доповідей і виступів для друку надсилається або надається до 01 грудня 2018 року судовим експертам: Полосьмак Олені Миколаївні, Зубач Олені Іванівні. Контактні дані: e-mail: olena.polosmak@gmail.com, zelena1094@gmail.comтел. моб.: +38 (098) 481 01 20.

5. Відповідальність за правильність оформлення, якість редагування та достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор.
 

Оргкомітет конференції зберігає за собою право залишити без розгляду матеріали доповідей, виступів і повідомлень, у випадку їх невідповідності вище встановленим вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду.
 
Оргкомітет конференціїГоловне меню 2

Ви надсилаєте повідомлення про такий текст:
Просто натисніть кнопку "Надіслати повідомлення". Також Ви можете включити свій коментар у повідомлення.