Про нас

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності (далі – Центр) створено відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984-р. Центр належить до сфери управління Міністерства юстиції України та уповноважений здійснювати судово-експертну діяльність у сфері інтелектуальної власності. Центр є державною спеціалізованою установою, що здійснює судово-експертну діяльність та повністю утримується за рахунок коштів державного бюджету. Зона територіального обслуговування поширюється на всю територію України.

Метою діяльності Центру є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним та фізичним особам із забезпечення їх незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою з питань інтелектуальної власності, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки.

Основними напрямками діяльності Центру є проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику; проведення судових експертиз та експертних досліджень із застосуванням засобів і методів судової експертизи; надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

До структури Центру входять 3 лабораторії: лабораторія авторського права та суміжних прав, лабораторія права промислової власності, що складається з двох секторів: сектору засобів індивідуалізації та сектору технічної творчості, та лабораторія економічних досліджень.

У Центрі працюють три доктори наук та сім кандидатів наук у різних галузях знань, дев’ятнадцять атестованих судових експертів.

Судові експертизи та експертні дослідження проводяться за наступними експертними спеціальностями:

13.1.1    Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші;

13.1.2     Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);

13.2     Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;

13.3     Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями;

13.4     Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;

13.6    Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;

13.8   Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;

13.9   Економічні дослідження у сфері інтелектуальної  власності;

10.9    Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів;

10.17   Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів;

11.1     Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності;

11.2    Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій;

11.3    Дослідження документів фінансово-кредитних операцій.

Також у Центрі працюють фахівці, які мають право проводити оцінку об’єктів у матеріальній формі, а також оцінку цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінку прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Очолює Центр директор – Тюлєнєв Сергій Анатолійович