Підготовка судових експертів

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ, ЯКІ НЕ Є ПРАЦІВНИКАМИ ДЕРЖАВНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності проводить підготовку фахівців, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, з метою присвоєння/підтвердження кваліфікації судового експерта, що здійснюється відповідно до  Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 04 березня 2015 р. № 249/26694.

Для присвоєння/підтвердження кваліфікації судового експерта фахівці повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, знати законодавство України про судову експертизу, пройти навчання/стажування у НДЦСЕ з питань ІВ з відповідної експертної спеціальності, за яку вносять плату, розмір якої визначається, виходячи з фактичних затрат на підготовку фахівця, та скласти іспит Центральній експертно-кваліфікаційній комісії при Міністерстві юстиції України (м. Київ).

Кваліфікація судового експерта присвоюється згідно з Переліком основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям, що не працюють у державних спеціалізованих установах.

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності проводить підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та інші;
 • 13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами і компіляціями даних (базами даних);
 • 13.3 Дослідження, пов’язані з винаходами і корисними моделями;
 • 13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;
 • 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;
 • 13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;
 • 13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної  власності.

Фахівці, які мають намір пройти атестацію подають наступні документи:

 • заява;
 • копія диплому про відповідну вищу освіту з додатком до нього за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче спеціаліста (у разі наявності також подаються копії дипломів молодшого спеціаліста, бакалавра з додатком до них);
 • довідка про відсутність судимості
 • копія трудової книжки;
 • довідка про проходження навчання (стажування) з відповідного виду судової експертизи та експертної спеціальності;
 • реферати з процесуальних та спеціальних питань (у разі присвоєння кваліфікації судового експерта);
 • проекти (копії) трьох – п’яти висновків з експертних спеціальностей відповідних видів експертиз;
 • рецензії на реферати, проекти (копії) висновків, складені судовими експертами, що не брали участі в навчанні (стажуванні);
 • дві фотокартки розміром 3х4.

У разі проходження підготовки з метою присвоєння кваліфікації судового експерта строк навчання фахівця визначається залежно від експертної спеціальності певного виду судової експертизи. Програма підготовки фахівців передбачає проведення лекційних та практичних занять, підготовку рефератів та проектів висновків для проведення їх рецензування.

Після успішного проходження Центральної експертно-кваліфікаційної комісії, фахівцю присвоюється кваліфікація судового експерта, інформація про нього включаються до державного Реєстру атестованих судових експертів. Експерт одержує Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, яке дійсне протягом трьох років (кожні три роки експерт повинен підтверджувати свою кваліфікацію на ЦКК в результаті чого строк дії Свідоцтва продовжується на наступні три роки).

Програма підготовки фахівців