Історія центру

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ЦЕНТРУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ (2004-2017 РР.)

Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр) відзначає чергову річницю з дня свого створення та підводить підсумки своєї діяльності майже за півтора десятиліття. Будучи наймолодшим у системі науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) Міністерства юстиції України, Центр реалізує важливу місію, а саме – здійснює наукові дослідження та проводить експертизи і експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності. Нині ця місія набуває особливої ваги і сенсу в контексті реалізації Угоди про асоціацію України із ЄС у частині захисту інтелектуальної власності. Цьому питанню в Угоді присвячено самостійну Главу 9 «Інтелектуальна власність».

Центр має свою не дуже тривалу, але цікаву історію становлення та розвитку. За фантастичних обставин Центр був заснований у м. Києві 31 грудня 2004 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 984-р «Про утворення Науково-дослідного центру  судової експертизи з питань інтелектуальної власності» на пропозицію Міністерства юстиції України. Згаданим Розпорядженням Уряду України також передбачалось, що Центр буде фінансуватися за рахунок коштів державного бюджету, що передбачаються Мін’юсту для проведення судової експертизи за кримінальними і адміністративними справами, а також коштів,

отриманих відповідно до законодавства від проведення експертизи за господарськими і цивільними справами. При цьому, Уряд України зобов’язав Мін’юст затвердити протягом трьох місяців Статут Центру, попередньо погодивши його з МОН і Національною академією наук.

На виконання Розпорядженням Кабінету Міністрів України від

31 грудня 2004  р.  №  984-р.,  Міністерство  юстиції  України  видало  18 січня 2005 р. Наказ № 105/к «Про Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності», параграфом 1 якого директором Центру був призначений Петро Павлович Крайнєв, з наступним після затвердження Статуту Центру укладанням із ним контракту.

Згідно з параграфом 2 Наказу Мін’юст від 18 січня 2005 р.

№ 105/к, на Управління  експертного  забезпечення  правосуддя (Л.М. Головченко) покладалося: а) розроблення та забезпечення утвердження до 17 лютого 2005 р. Статуту Центру; б) після затвердження Статуту Центру, забезпечення спільно з Департаментом кадрової роботи та державної служби укладання контракту з П.П. Крайнєвим.

Статут Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності був затверджений Наказом Міністерства юстиції України від 14 квітня 2005 р. № 37/5. Пункт 2.1 цього Статуту визначив метою діяльності Центру «задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, судових органів, інших державних органів та надання державних послуг юридичним і фізичним особам по забезпеченню їх незалежною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і техніки».

Відповідно до зазначеної мети, Центр здійснював наступні види статутної діяльності:

 • проведення прикладних науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, впровадження їх результатів в експертну, слідчу та судову практику;
 • проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності з дослідження об’єктів, пов’язаних з охороною авторського права та суміжних прав, прав промислової власності (у тому числі оцінка майна, майнових і немайнових прав, оцінка права інтелектуальної власності та бізнесу); дослідження пов’язані з використанням об’єктів інтелектуальної власності в рекламі тощо; у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах про

адміністративні правопорушення, а також на стадії виконання судових рішень;

 • проведення досліджень і надання висновків спеціалістів при вирішенні питань поза межами судочинства із застосуванням засобів і методів судової експертизи;
 • надання консультацій з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань тощо.

Перший Статут Центру не лише досконало визначив його правосуб’єктність, як науково-дослідної установи судової експертизи, а й окреслив основні напрямки його розвитку. Вище наведені описи основних видів статутної діяльності Центру зберігають не лише свою оригінальність, а й неперевершеність.

У розвиток положень Статуту 26 квітня 2005 р. Заступником Міністра юстиції України було затверджено Структуру Науково- дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності в кількості 30 штатних одиниць та наступних підрозділів:

 • Дирекція;
 • Лабораторія авторського права та суміжних прав;
 • Лабораторія права промислової власності;
 • Лабораторія економічних досліджень;
 • Бухгалтерія;
 • Загальний відділ.

Час підтвердив життєдієвість наведеної структури Центру, її ефективність за рахунок раціонального розподілу людських ресурсів. Варто зазначити, що  ці  ж  лабораторії  Центру  діють  уже  майже  14 років.

Уже 26 квітня 2005 р. Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності було видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А00 № 031321. Через два місяці по тому, а саме 25 червня 2005 р. Міністерство юстиції України в особі Міністра уклало контракт з П.П. Крайнєвим, який урегулював трудові відносини між останнім і Мін’юстом.

Зазначені заходи стали основою легітимації правового статусу Центру та, по-суті, визначили його інноваційний характер. Вагомий вплив на діяльність Центру мала й постать його першого директора Петра Петровича Крайнєва, відомого вченого в галузі судової експертизи з питань інтелектуальної власності, судового експерта, людини широкого світогляду та визнаного лідера трудового колективу Центру. Перші кроки і перші успіхи Центру стали співзвучні з його ім’ям. Власне, П.П. Крайнєв вчив колектив не

тільки розділяти радощі перемог, а й боротися з труднощами, відстоювати істину, визнавати власні помилки.

Турбота про колектив, демократичний і транспарентний стиль управління, готовність відстоювати інтереси кожного працівника Центру – усіма цими чеснотами пронизаний текст першого

«Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності на 2006-2009 роки», підписаний 28 березня 2006 р. П.П. Крайнєвим і Т.В. Сержантовою.

У період з 2005 по 2011 рік в Центрі вдалося налагодити ефективну науково-дослідну та консультативну діяльність, розвинути всі основні судово-експертні спеціальності в сфері інтелектуальної власності та забезпечити якісне проведення судових експертиз і експертних досліджень, запровадити оціночну роботу в сфері інтелектуальної власності тощо. За відносно короткий час Центр визначив свою місію та посів гідне місце в системі НДУСЕ Мін’юсту, а також у системі суб’єктів, уповноважених захищати право інтелектуальної власності в Україні.

У 2011 р., у зв’язку з закінченням контракту між Мін’юстом і директором Центру П.П. Крайнєвим, наказом Міністерства юстиції України від 25 червня 2011 р. № 1449/2 було припинено дію відповідного контракту, а тимчасове виконання обов’язків директора Центру було покладене на Ігоря Вадимовича Стародубова. Наказом Мін’юсту від 14 березня 2012 р. № 243/к І.В. Стародубов був призначений на посаду директора Центру. П.П. Крайнєв до кінця свого життя залишався працювати у Центрі на керівних посадах.

У цей час відбувається подальший розвиток судово-експертної діяльності Центру, розробка та впровадження нових методик судово- експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності, удосконалюється оціночна діяльність Центру.

По завершенню контракту в 2016 р. тимчасове виконання обов’язків директора Центру було покладено на заступника директора Центру Наталію Валеріївну Кісіль. А уже 30 червня 2016 року Міністерство юстиції України призначило директором Центру В.Л. Федоренко з укладенням із ним контракту.

Головні завданнями Центру нині залишаються:

 • проведення судових експертиз (у тому числі пов’язаних з оцінкою майна та майнових прав), призначених у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення та під час виконання провадження;

  • проведення експертних досліджень на замовлення юридичних і фізичних осіб із застосуванням сучасних засобів і методів судової експертизи та надання консультативних повідомлень за результатами експертних досліджень;
  • проведення оцінки об’єктів у матеріальній формі та цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів тощо;
  • здійснення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи і криміналістики та впровадження їх у експертну діяльність;
  • надання рецензій на висновки судових експертів, звіти оцінщиків і на науково-дослідні роботи;
  • підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
  • здійснення міжнародного співробітництва в галузі науково- дослідної та судово-експертної діяльності тощо.

На виконання своїх завдань, Центр здійснює насамперед судові експертизи і експертні дослідження:

 • пов’язані з об’єктами права інтелектуальної власності, а саме з: а) літературними, художніми творами (експертна спец. 13.1.1), б) комп’ютерними програмами (експертна спец. 13.1.2),

в) суміжними правами (експертна спец. 13.2),

в) винаходами і корисними моделями (експертна спец. 13.3),

г) промисловими зразками (експертна спец. 13.4),

ґ) комерційними (фірмовими) найменуваннями, торгівельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями (експертна спец. 13.6),

д) комерційною таємницею (ноу-хау) (експертна спец. 13.7);

е) економічні дослідження в сфері інтелектуальної власності

(експертні спец. 13.9) та ін.

 • телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів

(експертна спец. 10.17);

 • комп’ютерної техніки та програмних продуктів

(експертна спец. 10.9);

 • документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

(експертна спец. 11.1);

 • документів про економічну діяльність підприємств і організацій (експертна спец. 11.2);
 • документів фінансово-кредитних операцій (експертна спец. 11.3) і ін.

Центр успішно здійснює оціночну діяльність, рецензування та надання консультацій за всіма відкритими в Україні спеціалізаціями.

У складі Центру продовжують успішно діяти три профільні лабораторії:

 • Лабораторія авторського права та суміжних прав;
 • Лабораторія права промислової власності;
 • Лабораторія економічних досліджень.

У Центрі також діють Вчена рада Центру та Експертно- кваліфікаційна комісія, яка розглядає питання щодо присвоєння (підтвердження) кваліфікації судових експертів.

Центр має значний науковий потенціал. У ньому працюють: академік Національної академії правових наук України, 4 доктори наук та 5 кандидатів наук з різних галузей знань, 2 Заслужених юристи України, 19 атестованих судових експертів і 3 атестованих оцінщики.

На сьогодні Центр має значні перспективи свого розвитку в контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС у сфері захисту інтелектуальної власності, а також у процесі реалізації судової реформи в Україні. Адже законодавець передбачив створення в системі судів загальної юрисдикції вищого спеціалізованого суду з питань інтелектуальної власності. Це зумовлює нагальну потребу в переосмисленні існуючих і розробці нових методик, у вдосконалення судово-експертної діяльності в сфері інтелектуальної власності, сертифікації лабораторій Центру за стандартом ISO 17025 : 2006, розширенні нових партнерських зв’язків.