13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності

Окрему групу становлять економічні дослідження об’єктів інтелектуальної власності, зокрема визначення вартості перелічених вище об’єктів інтелектуальної власності та розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав на них.

Об’єктами економічної експертизи (досліджень) можуть бути:

  • первинні бухгалтерські документи;
  • реєстри бухгалтерського обліку;
  • документи фінансової звітності;
  • статистична звітність за відповідні періоди;
  • роздруковані та завірені електронні документи;
  • організаційно-розпорядчі та планово-регулювальні документи, складені на підставі законодавчих та нормативних актів, тощо.

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

1. Яка ринкова (або неринкова) вартість майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності станом на дату (вказати)?
2. Який мінімальний розмір авторської винагороди має сплатити роботодавець (замовник) автору об’єкту права інтелектуальної власності?
3. Який розмір реальних збитків, які зазнав правовласник об’єкту інтелектуальної власності внаслідок дій особи N (підприємства «А»)?
4. Який розмір доходів (упущена вигода), які правовласник об’єкту інтелектуальної власності міг би реально одержати за звичайних обставин, якби його право не було порушене внаслідок дій особи N (підприємства «А»)?