Оргкомітетом IV Науково-практичної конференції («Крайнєвських читань») продовжено прийом доповідей і виступів учасників цієї конференції до 07.12.2020

На звернення учасників IV щорічної Міжнародної науково-практичної конференції на тему: «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») Оргкомітет конференції подовжив, який діє на базі Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі – Центр), терміни подання матеріалів доповідей і виступів учасників цієї конференції до 07.12.2020
На розгляд учасників IV «Крайнєвських читань» виносяться наступні питання:
• теорія, історія та методологія судової експертизи з питань інтелектуальної власності;
• наукова спадщина судового експерта і вченого П.П. Крайнєва (1952-2014 рр.);
• проблеми реформування судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності;
• судова експертиза та новелізація чинного законодавства у сфері технічної творчості (винаходи, корисні моделі, промислові зразки);
• судова експертиза комерційних (фірмових) найменувань і торгівельних марок;
• економічні дослідження та експертизи у сфері інтелектуальної власності;
• експертиза комп’ютерних програм, баз даних та телекомунікаційних засобів (систем);
• шляхи розвитку та вдосконалення науки і освіти у сфері захисту інтелектуальної власності та ін.
IV «Крайнєвські читання» заплановано провести 24 грудня 2019 року на базі Центру за адресою: 01133, м. Київ, б-р Л. Українки, 26, у режимі Інтернет-стримінгу.
Належно оформлені матеріали доповідей, виступів і повідомлень (вимоги наводяться нижче), просимо надсилати на адресу Центру завчасно, до 07.12.2019.
До початку роботи конференції заплановано опублікувати збірку Матеріалів IV-их «Крайнєвських читань».
Контакти Оргкомітету конференції:
Директор Центру – Федоренко Владислав Леонідович, fedorenko_2008@ukr.net; тел. роб. +38 (044) 592 14 01.

 

Вимоги до оформлення матеріалів
доповідей, виступів і повідомлень учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання»)

1. До друку приймаються раніше не опубліковані наукові доповіді, виступи і повідомлення українською, англійською, польською мовами.
Зміст матеріалів наукових доповідей і повідомлень повинен відповідати предмету III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності» («Крайнєвські читання») та узгоджуватись із питаннями, які виносяться на розгляд.
2. Рекомендована структура тез доповідей, виступів і повідомлень:
– назва тез;
– прізвище та ім’я автора (повністю), посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактні дані автора;
– прізвище та ім’я, науковий ступінь, вчене звання та контактні дані наукового керівника (для аспірантів і магістрантів);
– ORSID та інші ідентифікатори автора у міжнародних науковометричних системах (за потреби);
– вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано дослідження даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена наукова доповідь чи виступ);
– постановка завдання (формулювання цілей наукової доповіді чи виступу);
– результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів);
– висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у відповідному науковому напрямку;
– використані джерела подаються в кінці матеріалів доповіді або виступу в порядку їх використання.
Посилання оформлюються згідно з ДСТУ 8302:2015, чинним з 1 липня 2016 року.
3. Технічні вимоги до оформлення до тез доповідей і повідомлень.
Тези доповідей і повідомлень мають бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14, інтервал – 1,5.
Посилання на використані джерела (за їх потреби) подаються безпосередньо в матеріалах доповіді чи виступу у квадратних дужках, із зазначенням порядкового номера джерела, під яким воно внесене до списку літератури, та через кому – конкретної сторінки. Кількість посилань не повинна бути надмірною – як правило, не більше 1-2 посилань.
Обсяг тез доповідей судових експертів, патентних повірених, суддів, кандидатів і докторів наук – до 15 сторінок; аспірантів і докторантів – до 10 сторінок; повідомлень магістрів і студентів – до 5 стор.
4. Електронний варіант матеріалів доповідей і виступів для друку слід надіслати або надити особисто на електронному носії до 07 грудня 2020 року на адресу Оргкомітету конференції. Контактні особи Оргкомітету:
• директору Центру – Федоренко Владислав Леонідович, тел. роб. +38(044) 5921401; моб.: +38 (097) 444-16-09; fedorenko_2008@ukr.net;
• судовому експертові Центру – Зубач Олені Іванівні, тел. роб. +38(044) 5921401; zelena1094@gmail.com.
5. Відповідальність за належність оформлення, якість редагування та достовірність і науковість тез доповідей та повідомлень несе їх автор.
Оргкомітет конференції зберігає за собою право залишити без опублікування матеріали доповідей, виступів і повідомлень, у випадку їх невідповідності вище встановленим вимогам, або через недотримання термінів подання встановлених матеріалів до розгляду.
Оргкомітет конференції.